Test

Články
KDO BUDE SPASEN ? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Středa, 08 Červenec 2009 08:15

KDO BUDE SPASEN ?

Č
lok byl stvořen k obrazu Božímu, aby žil

v dokonalé harmonii, v lásce a radosti se svým

Stv
itelem. Po íchu Adama se dostal celý st

pod vládu „zlého“. O satanu je řečeno, že se stal nau

itou dobu bohem tohoto sta. Jeho panství nad

stem mu odebral Ježíš Kristus Nazaretský, kdyžho porazil a definitiv

mu odebral veškerou

autoritu nad světem. Ježíši Kristu byla dána povzk

říšení z mrtvých veškerá moc na nebi i na zemi

(Mat. 28,18). Protože ďábel je stále ješ nasvobo

, až do příchodu Ježíše Krista na zemi,

proto může ješ škodit lidem i zemi. Tuto nečistoupráci provádí z velké nenávist

i vůči Bohu i lidem.Na lidech tzáleží, jestli se rozhodnou stále

poslouchat poraženého zlého ducha, nebo se obrátí

k Ježíši Kristu svému Spasiteli. Ježíš Kristus řeklvšem lidem, kte

ří ho odmítali:

Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete lat, coon žádá. On byl vrah od p

átku a nestál v

prav, povadž v m pravda není. Když mluví,ne

že jinak než lhát, protože je lhář
a otec lži.Toto vyjádření pobuřovalo lidi, ktí ho nenávili,

a proto Ježíše zabili. Kdyby Ježíš jen uzdravoval,

osvobozoval lidi od démo a činil zázraky vepros

ch lidstva, všichni by ho chli. Jenže On

volá lidi k pokání a k obrácení . Zná myšlení i

skutky všech lidí na
světě a ví, že ani jeden člok

není spravedlivý. Dále řekl lidem: (43)„Pr mou řeč

nechápete? Proto, že nežete snést mé slovo.

(45) Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.“Lidi pob

uje zjevená pravda. Spíše rádi

poslouchají lichocení a lži než pravdu. Proto byla

taková nenávist
vůči Ježíši Kristu, protože odhaloval

skryté íchy lidí a usvědčoval je. Kdyžj

e člok odhalen z nepravostí, cítí se ohrožen a

začne nenávit pravdu. Přesto je spousta lidí, ktích

jí slyšet pravdu a chjí znát cestu k Bohu a pro

ty je toto evangelium.

Když se
edník Filip ptal Ježíše na cestu k Bohu, On mu odpověděl:Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta,pravda i život. Nikdo neichází k Otci než skrze

mne.

Ježíš Kristus dokázal, že On má pravdu a celý s
t

žije ve lži. Svoji pravdu potvrzoval zázraky. Ježíš

je B
ůh a Bůh má moc nad přírodními zákony –

chodil po vo. Ježíš je Bůh, a proto odpouští

íchy, protože jedi Bůh může odpustit íchy.

Ježíš je Bůh, a proto ísí mrtvé, protože jedi

Bůh může vzísit mrtvé. Ježíš Kristus svým

životem dokázal, že je Bohem všemohoucím, stej

jako Jeho Otec.

Naproti tomu je satan otec lži a prohlašuje přes

opci.

Když Ježíš říká, že kdo se neobrátí a neijme Hoza svého Spasitele, skon

čí v pekle, pak ďábel

prohlašuje skrze své lidi, že peklo není.

Když Ježíš prohlásil, že nikdo nem
ůže ijít k Otci

než skrze ho, pak satan prohlašuje, že k Bohuvede mnoho cest . Duch antikris

v je s mi lidmi,

ktí odporují pravdě – Ježíši Kristu.S

t nežije v prav, protože kdyby ji našel, tak bynemusel nit politické systémy. Politické systémy

selhávají a hroutí se proto, že lidé odmítli

PRAVDU. Pán Ježíš prohlásil, že „st neže

ijmout Ducha pravdy, povadž ho nevidí ani

nezná.“ (Jan 14,17).

Ve s
větě vládne dočasně duch lži – satan, který

klame jednotlivce i celé národy. Lidé žijí spíše

v iluzích než v prav
. V televizi a v kinech se

díváme na vymyšlené příhy. Mnoho lidí žijev p

ředstavách a ve snech, které se nikdy nenaplní. Iopíjení se a braní drog je únik ze skutečnosti do

iluze.

Kdo tedy bude zachráněn?Skutky apošto

4:11 Ježíš je ten kámen, který

jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem

úhelným.

12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem

jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom

mohli být spaseni."

V Ježíšov
ě Jménu jsou lidé spaseni. To je to

jméno, které mají lidé uctívat a vyvyšovat.

Pokud lidé vyznávají jiné jméno než jméno

Ježíš, nemohou být spaseni. Protože to je to

JEDINÉ JMÉNO ZJEVENÉ LIDEM KE

SPÁSE – JEŽÍŠ KRISTUS.

1 Jan 5:12 Kdo má Syna (Ježíše Krista), má

život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

 
Citáty - Jan Amos Komenský PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Středa, 08 Červenec 2009 08:11
Citáty - Jan Amos Komenský

Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.
Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

 


Strana 39 z 39

Reklama

Banner

Anketa

Věříte , že Ježíš Kristus je Boží syn ?