Test

Články
Pavel Zoul misionář PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Pondělí, 19 Červenec 2010 18:57

Pavel Zoul vedl na Misijním víkendu seminář na téma Použij svou profesi v misii

V sobotu 6. února se v Praze uskutečnil již druhý Misijní víkend, který letos dostal téma „Převezmi štafetu Moravských bratří“. Na odpolední program pořadatelé přichystali tři volitelné semináře. Pavel Zoul, předseda české sekce mezinárodní misijní organizace Operace mobilizace, si připravil téma „Použij svou profesi v misii.“

V sobotu 6. února se v Praze uskutečnil Misijní víkend 2010, který letos dostal téma „Převezmi štafetu Moravských bratří“. V rámci odpoledního programu pořadatelé přichystali tři volitelné semináře. Pavel Zoul, předseda české sekce mezinárodní misijní organizace Operace mobilizace, si připravil téma „Použij svou profesi v misii.“

„Křesťané se domnívají, že misie je jen jít a mluvit,“ řekl Pavel Zoul na úvod. Poté přítomným promítl krátký film o misionářích, kteří poskytovali lékařskou pomoc lidem ve slumech ve východoafrickém Džibuti. Zdůraznil přitom, že tito lidé vlastně vykonávali různé profese, zdravotníkem počínaje a kameramanem konče, přesto všichni byli současně misionáři. „Centrem misie je hlásání evangelia, ale Ježíš se také dotýkal nemocných,“ řekl Pavel Zoul. „Misie není jen evangelium, je to i praktická pomoc.“

Misie podle slov Pavla Zoula může mít různou podobu, dokonce i Coca-Cola a McDonald’s vlastně předvedly ve svém oboru velmi efektivní a zajímavou misii. „Hovoříme o misii křesťanské. Komu patří? Patří církvi? Nebo Bohu? To si musíme vyjasnit,“ pokračoval předseda české pobočky Operace mobilizace. Do 16. století, jak připomněl, znamenal výraz „misie“ učení o Trojici. Mitto znamenalo vyslání Ježíše Otcem ke spásnému dílu na tomto světě, které probíhá již od dob Starého zákona přes život Ježíše Krista až po dnešek. „Misie není činnost církve,“ prohlásil Pavel Zoul a dodal, že misie je Boží akce k záchraně lidí, ztracených v tomto světě, missio Dei. V evangeliu podle Matouše najdeme imperativ „Jděte!“ „Není to možnost, není to volba, je to rozkaz,“ řekl Pavel Zoul.

Jak dále pokračoval, od 16. století se misie objevuje v terminologii jezuitů jako pojem pro šíření křesťanství mezi nekatolíky, včetně protestantů, kteří sami tento pojem převzali jako označení pro své cesty do zámoří. Zde se brzy začala misie spojovat s kolonizací. Misie tehdy označovala vysílání misionářů, misijní společnost, centrum, sbor bez pastora nebo misijní stanici. Mnoho z Missio Dei se tak podle Pavla Zoula ztratilo. Církev se soustředila na praktickou teologii a misie se začala chápat jako nadstavba, která je součástí poslání církve, ale nestojí na prvním místě.

Postupně tak dle slov Pavla Zoula došlo ke střetu teologie a missiologie. Protestanti i katolíci usilovali po roce 1950 na opětovném sblížení obou oborů a dokázali, že misie byla na počátku existence církve nikoli nadstavbou, ale samotným základem existence křesťanských sborů. „Kdo se vzdá misie, vzdává se svých základů, kapituluje,“ zdůraznil Pavel Zoul.

„Misie není organizace, činnost anebo letní výjezd na Ukrajinu. Misie je Boží akce na záchranu lidí ve světě, které trvá od dob Starého zákona přes spásné dílo Ježíše Krista až dodnes. Misie je smyslem existence církve na zemi,“ prohlásil Pavel Zoul dále. Je zodpovědností církve zapojit se do misie. „Otázka nestojí, jestli se zapojit, ale jak se zapojit do missio Dei.“

Pavel Zoul pokračoval odkazem na list apoštola Pavla Římanům 10:13-15, podle kteréžto pasáže v misii figurují tři skupiny lidí: ti, kdo potřebují zachránit; ti, kdo k nim mají jít a ti, kdo je mají vyslat. Církev je rozdělena na ty, kdo mají jít a ty, kdo mají zůstat. „Kam patříme? Dokážeme se dnes zařadit? Jaké je moje místo v Jeho plánu?“ Pavel Zoul prohlásil, že svou profesi můžeme využít jako ten, kdo vysílá i jako ten, kdo je vyslán.

Podle slov řečníka nemá každý povolání jít do misie, ale i ti, kdo nejdou, mohou pomoci penězi, zkušenostmi a znalostmi. Rovněž mezi těmi, kdo jsou vyslání, nemusí být všichni evangelisty. Mohou nabídnout svoje zkušenosti, čas nebo profesi v misii.

V dalším pokračování svého semináře poukázal předseda české sekce Operace Mobilizace na způsob, kterým tato organizace pomáhá církvím hlásat evangelium v zemích, do kterých se jako misionáři nemohou dostat. Do takovýchto zemí připlouvá loď Logos Hope, která je registrovaná na Maltě a podle mezinárodního práva má její paluba status maltského výsostného území, proto mohou lidé z přístavů přicházet na loď a bez obav se seznamovat s evangeliem.

Na údržbu a chod této lodi je potřeba velké množství profesí, z nichž Pavel Zoul představil jen několik. Je tu potřeba profesionálních námořníků, navigátorů, údržbářů motorů, organizátorů života na lodi, misijních akcí a zásobování, lékařů, učitelů mateřských i základních škol, elektrikářů, svářečů, truhlářů, pradlen, natěračů, strojníků, knihovníků, prodavačů, kuchařů, techniků a osvětlovačů pro mezinárodní večery, umělců a mnoho jiných. „Všichni jsou současně misionáři!“, připomněl Pavel Zoul

Dalším specifickým druhem misie v zemích, kde se evangelium oficiálně hlásat nesmí, je tzv. Tent maker. Předseda české sekce mezinárodní misijní organizace Operace mobilizace vysvětlil jeho systém přirovnáním k praxi apoštola Pavla. Jako Pavel chodil evangelizovat do cizích zemí a přitom si vydělával jako výrobce stanů, mohou dnes misionáři přicházet do některých států jako obchodníci nebo dělníci, pracovat a přitom evangelizovat. Jinde podle jeho slov křesťané podnikají a přitom ovlivňují své zaměstnance evangeliem.

„Bůh pro nás ve své missio Dei připravil určité místo,“ zakončil Pavel Zoul. „Známe je?“

 
ČTYŘI DŮVODY PROČ MŮŽEŠ MÍT NADĚJI ! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Pondělí, 19 Červenec 2010 16:35

ČTYŘI DŮVODY PROČ MŮŽEŠ MÍT NADĚJI !

1. Bůh tě opravdu miluje !

Bez ohledu na to , jak se cítíš nebo čím jsi prošel , se moc Boží lásky k tobě nemění . Bůh dal výměnou za tebe svého Syna !

2. Ježíš za tebe zemřel !

Důkaz opravdové lásky spočívá v tom že je člověk ochotný položit svůj život za přítele . Větší láska neexistuje . Dějiny dokazují , že Ježíš žil a zemřel na kříži . Bible říká , že to udělal pro tebe a pro mě .

3. Bůh dává tvému životu smysl !

Každé dílo má svého autora . A každé dílo má také svůj účel , za kterým bylo vytvořeno . Bůh , pro kterého jsi jedinečný , dává tvému životu smysl . Jeho prvořadým záměrem pro tebe je , abys poznal Jeho lásku . Pokud budeš v Jeho lásce žít , začne fungovat i všechno ostatní .

"Neboť to , co s vámi zamýšlím , znám jen já sám , je výrok Hospodinův , jsou to myšlenky o pokoji , nikoli o zlu : chci vám dát naději do budoucnosti ." (Jeremjáš 29,11)

4. Dnešek je tvým dnem !

Bible mluví sama za sebe . Zaslíbení se netýká zítřku , ale platí pro "teď". Je to zaslíbení nápravy tvého srdce a správného vztahu s Tím , který tě stvořil . Jeho láskyplná náruč je otevřená právě teď , aby tě přijala . Pamatuj , že Bible říká : "Musíš se znovunarodit ." Budeš-li se modlit , Bůh udělá to , na co ty nestačíš . Taková je moc Jeho láskyplné milosti .

"Hle , nyní je den spasení ." (2.Korintským 6,2)

"Neboť , každý , kdo by vzýval jméno Pána , bude spasen ." (Římanům 10,13)

TAK NEČEKEJ A MODLI SE HNED !

MODLI SE NÁSLEDUJÍCÍ MODLITBU :

Nebezký Otče , v Ježíšově jménu mi odpusť mé hříchy . Věřím , že Ježíš žil a zemřel a že jsi ho znovu vzkřísil k životu proto , že mě miluješ .

Pane Ježíši , přijď do mého srdce a staň se Pánem mého života . Dej mi jistotu spasení tím , že mě jako dítě živého Boha naplní v srdci Duch svatý .

Modlím se v Ježíšově jménu . Amen !

 
Magnus Knappe – první baptistický misionář na českém území PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Pondělí, 19 Červenec 2010 15:35
 

Magnus Knappe – první baptistický misionář na českém území

Život

Magnus Knappe se narodil 17. února 1822 v německém Ullesdorfu zbožným katolickým rodičům. Oženil se s Luisou Meierovou, s níž měl jedenáct dětí (pět z nich zemřelo v dětství). Poté, co ovdověl, se oženil s Emilií Topfereovou a měl dalších pět dětí. Umřel 25. listopadu 1910.
Cesta k baptistům


Už v mládí se netajil svým kritickým postojem vůči povrchnímu křesťanství v praxi katolické církve, byl místním farářem označen za kacíře a tak přišel o možnost vyučit se i o své první zaměstnání. Po svém setkání s evangelíky přestoupil do evangelické církve. Ale až po setkání s německými horníky v Šonově, které evangeliu vyučoval kazatel Straube, vydal svůj život Kristu a byl 1.4.1847 Straubem na vyznání víry pokřtěn. Misionář

Poznané evangelium šířil ve svém okolí, ale pro odpor místního faráře se odstěhoval do Voigtsdorfu, který se brzy stal centrem šíření evangelia. V červenci 1858 ho Pruský svaz německých baptistů ordinoval (ustanovil) za misionáře pro Horní Slezsko. Z Reichenbachu se pak staral o čtrnáct misijních stanic – kázal evangelium a šířil duchovní literaturu. Od roku 1871 působil jako kazatel německého sboru v Dirschau a po dvou letech se vrátil do Freiburgu.
Průkopník baptismu v Čechách

Ačkoliv neměl žádné vzdělání, měl dar oslovit lidi evangeliem – byl spíše misionářem než vedoucím sboru. Díky své práci na Broumovsku je Knappe prvním průkopníkem baptistické misie na českém území. Misii mezi Němci v Broumově – Šonově založil 1868 a tam také působil až do roku 1893, kdy je tato německá misie přiřazena pod český baptistický sbor v Praze. Baptisté v Broumově utrpěli odsunem Němců ze Sudet, kdy sbor téměř zanikl. Přesto je zde dodnes malá skupina českých baptistů.

 
Romské osady na Slovensku změnila zvěst evangelia PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Pondělí, 19 Červenec 2010 08:24

Romské osady na Slovensku změnila zvěst evangeliaMisie

Každou neděli se do Domu kultury ve Spišské Nové Vsi na východním Slovensku sjíždí na bohoslužby velké množství křesťanů. Mezi nimi jsou i stovky Romů z města, ale především z osad v okolních vesnicích. Bohoslužby vede romský pastor Emil Adam, který pochází z Ostravy a zhruba před pěti lety začal působit v romských osadách na Spiši. Křesťanská víra způsobila v životě tamních Romů obrovské změny, jak nám potvrdil Vojtěch Červeňák, vajda romské osady Pätoracké v Rudňanech.

"Strašně moc se toho změnilo. Věřící už nepijí tak, jak se dřív pilo, někteří už ani nekouří, přestali jsme kouřit, pít. Ale já jsem s tím alkoholem ještě nepřestal, ale budu se snažit, aby se to změnilo."

Romové z osad přijíždějí na bohoslužby vlaky, vlastními auty ale také speciálně vypravovanými autobusy.

"Dřív nás chodilo na bohoslužby víc než dva tisíce. Kdybyste mezi lidi hodili jablko, tak byste ho nenašli. Teď se nás schází asi tak tisíc, sedm set, osm set lidí."

 
Bůh je láska PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Neděle, 18 Červenec 2010 15:38

Bůh je láska

Co to znamená, že je Bůh láska? Podívejme se nejprve na to, jak Boží slovo, Bible, popisuje co je to „láska“, a potom se podíváme, jak se to týká Boha. „Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí“ (1. Korintským 13,4-8a).

Tohle je Boží popis lásky. Takový je Bůh, a křesťané by si měli vzít za cíl, být také takoví (i když je to postupný proces). Nejvyšší vyjádření Boží lásky je nám ukázáno v Janově evangeliu 3:16 a v epištole Římanům 5:8: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ „Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.“ V těchto dvou verších vidíme, že Bůh nejvíce touží po tom, abychom s ním byli v jeho věčném domově, v nebi. A cestu k tomu nám umožnil tím, že sám zaplatil cenu za naše hříchy. Miluje nás proto, že se k tomu vědomě rozhodl. „Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí“ (Ozeáš 11:8b). Láska odpouští. „Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti“ (1. Janův 1:9).

Láska (Bůh) se nikomu nevnucuje. Ti, kteří k němu přichází, tak odpovídají na jeho lásku. Láska (Bůh) je ke všem laskavá. Láska (Ježíš) činí dobře všem, nikomu nestraní. Láska (Ježíš) nedychtila po tom, co mají ostatní a žila skromný život, aniž by si stěžovala. Láska (Ježíš) se nevychloubala tím, čím vším je – ačkoliv by dokázala přemoci každého, kdo by se s ní střetl. Láska (Bůh) si nevynucuje poslušnost. Bůh si nevynutil poslušnost svého Syna. Ježíš dobrovolně a ochotně poslechl svého Otce v nebi. „Aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal“ (Jan 14:31). Láska (Ježíš) vždy hledá to, co je v zájmu ostatních.

Tento stručný popis lásky nám ukazuje nezištný život, který je v naprostém protikladu k sobeckému životu obyčejného člověka. A jasné na tom všem je to, že všem těm, kdo přijali jeho Syna Ježíše jako svého osobního Zachránce od hříchu, dal Bůh schopnost milovat úplně stejnou láskou, jakou má on sám skrze moc Ducha svatého (viz Jan 1:12; 1. Janův 3:23-24). Jaká je to výzva a výsada!

 


Strana 5 z 38

Reklama

Banner

Anketa

Věříte , že Ježíš Kristus je Boží syn ?