Test

Články
Romské osady na Slovensku změnila zvěst evangelia PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Pondělí, 19 Červenec 2010 08:24

Romské osady na Slovensku změnila zvěst evangeliaMisie

Každou neděli se do Domu kultury ve Spišské Nové Vsi na východním Slovensku sjíždí na bohoslužby velké množství křesťanů. Mezi nimi jsou i stovky Romů z města, ale především z osad v okolních vesnicích. Bohoslužby vede romský pastor Emil Adam, který pochází z Ostravy a zhruba před pěti lety začal působit v romských osadách na Spiši. Křesťanská víra způsobila v životě tamních Romů obrovské změny, jak nám potvrdil Vojtěch Červeňák, vajda romské osady Pätoracké v Rudňanech.

"Strašně moc se toho změnilo. Věřící už nepijí tak, jak se dřív pilo, někteří už ani nekouří, přestali jsme kouřit, pít. Ale já jsem s tím alkoholem ještě nepřestal, ale budu se snažit, aby se to změnilo."

Romové z osad přijíždějí na bohoslužby vlaky, vlastními auty ale také speciálně vypravovanými autobusy.

"Dřív nás chodilo na bohoslužby víc než dva tisíce. Kdybyste mezi lidi hodili jablko, tak byste ho nenašli. Teď se nás schází asi tak tisíc, sedm set, osm set lidí."

 
Bůh je láska PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Neděle, 18 Červenec 2010 15:38

Bůh je láska

Co to znamená, že je Bůh láska? Podívejme se nejprve na to, jak Boží slovo, Bible, popisuje co je to „láska“, a potom se podíváme, jak se to týká Boha. „Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí“ (1. Korintským 13,4-8a).

Tohle je Boží popis lásky. Takový je Bůh, a křesťané by si měli vzít za cíl, být také takoví (i když je to postupný proces). Nejvyšší vyjádření Boží lásky je nám ukázáno v Janově evangeliu 3:16 a v epištole Římanům 5:8: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ „Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.“ V těchto dvou verších vidíme, že Bůh nejvíce touží po tom, abychom s ním byli v jeho věčném domově, v nebi. A cestu k tomu nám umožnil tím, že sám zaplatil cenu za naše hříchy. Miluje nás proto, že se k tomu vědomě rozhodl. „Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí“ (Ozeáš 11:8b). Láska odpouští. „Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti“ (1. Janův 1:9).

Láska (Bůh) se nikomu nevnucuje. Ti, kteří k němu přichází, tak odpovídají na jeho lásku. Láska (Bůh) je ke všem laskavá. Láska (Ježíš) činí dobře všem, nikomu nestraní. Láska (Ježíš) nedychtila po tom, co mají ostatní a žila skromný život, aniž by si stěžovala. Láska (Ježíš) se nevychloubala tím, čím vším je – ačkoliv by dokázala přemoci každého, kdo by se s ní střetl. Láska (Bůh) si nevynucuje poslušnost. Bůh si nevynutil poslušnost svého Syna. Ježíš dobrovolně a ochotně poslechl svého Otce v nebi. „Aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal“ (Jan 14:31). Láska (Ježíš) vždy hledá to, co je v zájmu ostatních.

Tento stručný popis lásky nám ukazuje nezištný život, který je v naprostém protikladu k sobeckému životu obyčejného člověka. A jasné na tom všem je to, že všem těm, kdo přijali jeho Syna Ježíše jako svého osobního Zachránce od hříchu, dal Bůh schopnost milovat úplně stejnou láskou, jakou má on sám skrze moc Ducha svatého (viz Jan 1:12; 1. Janův 3:23-24). Jaká je to výzva a výsada!

 
Jak zabránit sexuální výchově na škole mých dětí? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Neděle, 18 Červenec 2010 15:11

Jak zabránit sexuální výchově na škole mých dětí?

Dospělému člověku není příjemné mluvit o věcech, týkajících se sexu, před druhými. Ke zralé lidské sexualitě patří intimita, která ji chrání před zneužití druhými.

Je normální, že máte ostych o těchto věcech mluvit se svými dětmi. Přesto to dělejte! Nejhorší je vzdát se svých rodičovských práv a rozhodování a nechat děti na pospas anonymním lidem bez zábran. Těm nedělá potíže s dětmi o těchto věcech mluvit – nezáleží jim totiž na nich. Budete to však vy, kdo by musel řešit pohlavní nemoci, těhotenství a psychická zranění, které by si vaše děti mohli nést do života. Chraňte své děti před negativním vlivem lidí bez morálky!

Podpořte protest
Připojte se k protestu proti zavádění sexuální výchovy. Čím více lidí tento protest podpoří, tím lepší vyjednávací pozici budeme mít. > formulář Kontaktuje ředitele školy
Vyjádřete svůj nesouhlas se zaváděním sexuální výchovy podle doporučení ministerstva. Použijte vzorový dopis, aby měl právní závaznost. >
zadost_rediteli.doc

Domluvte se rodiči vašich spolužáků
Pokud u vás sexuální výchova hrozí, domluvte se s dalšími rodiči na škole a postupujte společně. Není to sice nutné, ale bude to pro vás lepší a pro ředitele školy více motivující. Ať i ostatní pošlou vzorový dopis, snažte se o postoji ředitele školy informovat vaše okolí - letáky, napište do obecních novin, ...

Kontaktujte VORP
Kontaktujte nás na a poskytne vám informace, argumenty, rady.

Odvolejte se ke krajskému úřadu
Pokud se ředitel rozhodne přesto sexuální výchovu na škole zavést nebo do 30 dní na váš dopis neodpoví - a jedná se o školu zřízenou obcí, krajem nebo státem - ihned podejte odvolání na krajský úřad. >
odvolani_ke_ku.doc ( adresy krajských úřadů) Domáhejte se svého práva
Pokud krajský úřad postup ředitele potvrdí nebo do 30 dní neodpoví, kontaktujte Hnutí Pro život ČR na adrese
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , které vám zajistí bezplatné právní zastupování advokátní kanceláří pro vedení soudního sporu a domluví se s vámi na dalších krocích.

Hlavně vás však prosíme, abyste nám o svých zkušenostech napsali. Jsou to cené informace pro ostatní!

Co mohu udělat pro ostatní?

Pošlete odkaz na tyto stránky svým známým.

 

Upozorněte letákem na nebezpečí lidi ve svém okolí - mateřská centra, schránky, obecních nástěnek, kostely, ... - Letáky jsou zasílány bezplatně - veškeré náklady nese Hnutí Pro život ČR.

Napište svůj názor ředitelce odboru Jiřině Tiché zodpovědné z titulu své funkce za vytvořní sexuální výchovy:

PaedDr. Jiřina Tichá ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tel.: +420 234 813 122 email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Příběh Davida PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Neděle, 11 Červenec 2010 14:39
Příběh Davida
Abychom porozuměli významu správného odpuštění, použijeme Davida jako ilustraci. Nikde v celé Bibli není správné odpuštění ukázáno tak jasně, jako v případě Davida a Uriášovy ženy. David se dopustil dvou hříchů: spáchal smilstvo a vraždu. Když smilnil, hřešil proti Uriášově ženě; při vraždě proti Uriášovi. Poté, co spáchal tyto dva hříchy, vyznal je Bohu. To vidíme v žalmu 51 a dalších. V srdci se hluboce kál a upřímně před Bohem vyznal své hříchy. Vyznal, že co udělal, bylo hnusné, nečisté a odporné. Je zřejmé, že když vyznal své hříchy v žalmu 51, bylo jeho obecenství s Bohem obnoveno. Stejně tak je tomu v 1.kapitole 1. epištoly Janovy. Co však řekl Bůh Davidovi, když k němu poslal Nátana? Všimněte si jeho slov: "Tedy řekl David Nátanovi: Zhřešil jsem Hospodinu. Zase řekl Nátan Davidovi: Tentýž Hospodin přenesl hřích tvůj, neumřeš" (2 Sam 12,13). David řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Vyznal své hříchy a svou nečistotu. Bůh tedy poslal Nátana, aby mu pověděl, že Pán odejmul jeho hřích, a proto nezemře. Jasně to ukazuje, že Davidovi bylo odpuštěno. Ale Bůh mu musel povědět víc. Za prvé, "Ale však, poněvadž jsi tou věcí dal příčinu nepřátelům Hospodinovým, aby se rouhali, protož ten syn, který se narodil tobě, jistotně umře" (v.14). Za druhé, "Protož nyní neodejde meč z domu tvého až na věky, proto že jsi pohrdl mnou, a vzal jsi manželku Uriáše Hetejského, aby byla žena tvá" (v. 10). Za třetí "Aj, já vzbudím proti tobě zlé z domu tvého, a vezma ženy tvé před očima tvýma, dám je bližnímu tvému, kterýž spáti bude s ženami tvými, an na to každý hledí. A ačkoli ty učinil jsi to tajně, já však učiním to zjevně přede vším Izraelem a všechněm známě" (v.11-12). Ačkoli Bůh odejmul Davidův hřích, přesto nechal umřít syna, kterého mu porodila Uriášova žena. A opět, ačkoli Bůh odejmul Davidův hřích, nicméně přikázal, aby se meč nikdy nevzdálil od Davidova domu. A ještě jednou, Bůh zajisté odpustil Davidovi jeho hřích, dovolil však Abšalómovi, aby se proti němu vzbouřil a zneuctil jeho ženy. Jinými slovy, ačkoli Davidův hřích byl odpuštěn, kázeň se od něj nevzdálila okamžitě. Dovolte, abych mluvil velmi otevřeně. Ať už jste spáchali jakýkoli hřích, pokud přijdete k Bohu a požádáte o odpuštění, bude vám odpuštěno. Obnovit obecenství - to může jít velice rychle. David mohl obnovit obecenství s Bohem rychle. Nicméně, Boží kázeň na něm spočinula, a pokračovala dokonce i po jeho smrti. Boží správa ani jeho kázeň jej neopustily. Následně tedy jeho syn onemocněl. I když se David postil a ležel na zemi, nebylo to nic platné. Spočinula na něm ruka Boží kázně. Syn nakonec zemřel. Později následovaly další události: Davidův prvorozený, Amón, byl zavražděn a další syn, Abšalóm, se vzbouřil. Meč se nevzdálil od Davidova domu. Přesto mu Bůh oznámil, že jeho hříchy odpustil. Bratři, Bůh je ochoten odpustit všechny hříchy, kterých se dopustíte. Ale to neznamená, že mu zabráníte, aby vás káznil, či nechal na vás spočinout ruku své správy.
 
Modlitební stráž PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ichtys   
Pátek, 02 Červenec 2010 18:33

Modlitební stráž

Ježíš  Kristus: Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a  bude  vám otevřeno. (Mt 7,7)


    Žijeme v době, kdy se tvář společnosti  rychle  mění. Lidé opouští křesťanské základy a navrací  se k primitivnímu  pohanství. Podobně jako ve starém Římě  mají lidé svobodu dělat si, co  chtějí, většina evropských  obyvatel se nedívá na život z hlediska  věčnosti, a tak ztrácí  smysl. Jediné, co si staví před oči jako cíl,  jsou rozkoše  a vášně. Materiální hojnost a nadbytek vede k honbě za  stále  většími zážitky a poté se lidé propadají do beznaděje a  prázdnoty.  Vidíme rozpad manželství a rodin, nárůst homosexuality  a sodomie. Lidé  se obrací k modlám, které nevidí a neslyší,  a přinášejí jim oběti.  Vyznavači cesty Božího Syna jsou  předmětem posměchu, ale rouhači,  zloději, lháři a násilníci  jsou oslavováni. Na druhou stranu vidíme růst  církve jako  nikdy dříve v historii. Asie, Afrika a jižní Amerika hoří  Božím ohněm. Lidé odhazují staré způsoby života a chtějí  následovat  Ježíše Krista celým životem. Duchovní prázdnota  a morální úpadek Římské  říše nebránily růstu křesťanství,  spíše naopak. V době rozkladu  společnosti se narodil Ježíš,  založil církev, a ta přes veškerý útlak  dynamicky rostla.  Byli to křesťané, kteří přinesli proměnu a pozvednutí  jedincům i národům. Tak se naplnilo slovo Boží, že kde se  rozhojnil  hřích, tam se o to více rozhojnila milost.
    I my dnes věříme, že Boží milosrdenství  vítězí  nad soudem, ale víme také, že Bůh dnes prochází Českou zemí  a  zkoumá každé lidské srdce. Usilovně hledá. Hledá muže  a ženy modlitby. Hledal  jsem mezi nimi muže, který by  zazdíval zeď a postavil se v trhlině  před mou tvář za tuto  zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel  jsem, říká  Pán. (Ez 22,30) Hledal v Jeruzalémě člověka, který by  se  postavil do trhliny a svými modlitbami zazdíval mezeru, která  vznikla tím, že se lid odtrhl od Boha. Tehdy nenašel ani jednoho.  Proto  byl Jeruzalém dobyt Babylóňany a lid Izraele na sedmdesát  let vyhnán  ze své vlasti. A co dnes? Nalezne Pán lidi, kteří  by se za svoji zemi,  svůj národ modlili modlitbu v trhlině?  Bůh vyzval Izrael k tomu, aby  udělal řetěz: Udělej řetěz,  neboť země je plná krve, jež volá po  soudu, a město je plné  násilí (Ez 7,23). Dnes je česká země plná  krve nenarozených  dětí, všude je plno násilí a zlosti. Bůh volá:  „Udělejte  řetěz.“ Jaký řetěz? Řetěz nepřetržitých modliteb, které  by  zastavily zlo a uvolnily cestu Boží spravedlnosti, právu,  dobru a  lásce. Aby se v naší zemi naplnilo starodávné národní  heslo: „Pravda  Páně vítězí.“ Aby pravda a láska skutečně  zvítězila nad lží a nenávistí  v našem společenském životě,  v našem politickém životě, v našich  církvích, v našich  rodinách a především v našich vlastních srdcích.
    Před 283 lety se v saském Herrnhutu stalo něco  výjimečného.  Bůh zaplavil svou přítomností skupinu moravských  emigrantů,  kteří tam utekli kvůli pronásledování za svoji víru. Tito  uprchlíci byli tak dotčeni Ježíšovou láskou, že se začali  modlit  nepřetržité modlitby ve dne i v noci. Zpočátku se  přihlásilo jen několik  desítek lidí, ale časem jich přibývalo,  takže tento řetěz trval bez  přestání sto let. Z toho vidíme,  že tito křesťané uměli svým potomkům  předávat nejen  poznání o Bohu, ale také vroucí vztah k Ježíši. Důsledkem  těchto modliteb bylo ohromné misijní hnutí a rozšíření  evangelia až do  končin světa. My máme jedinečnou příležitost  navázat v tomto zlomovém  okamžiku dějin na tento přetržený  řetěz a znova se postavit na stráž.  Pán to Čechům mnohokrát  připomínal a různými způsoby nás povzbuzuje k  tomu, aby  se rozběhl modlitební řetěz, který se stane mocným modlitebním  hnutím. Budeme mít odvahu vzít na sebe tento závazek a budeme  v tom  věrní? Nebo tuto výsadu přenecháme svým potomkům?  Jestli pak ovšem  nebude pozdě.
    Bůh  shromažďuje žhavé uhlíky. Jeho ruce je  shrnují na oltář.  Až je shromáždí, tak na ně foukne svým Duchem. To bude  chvíle nového zapálení pro Krista Krále. Tento oheň se rozšíří  do  všech stran po celé zemi i za hranice. Pán to připravuje  v celé Evropě.  Něco nového se počalo a jde o to dítě donosit  a mít sílu ku porodu.  Ohnivé uhlíky jsou lidé zapálení  pro Boží království. Kéž se Pánu  podaří tyto uhlíky  shromáždit! On si splétá a propojuje síť mezi svými  věrnými.  Pavučinkami lásky, přátelství a důvěry spojuje křesťany  z  různých církví, hnutí a skupin, aby si je použil v době  otřesů. Téměř  všechno bude otřeseno do základů. Zůstane  pouze to, co stojí na Skále.  Tou skálou je Ježíš. Nyní  je čas mobilizace, čas přípravy. Boží lid se  mobilizuje  tím, že se spojí a vezme na sebe plnou Boží zbroj a začne  se  modlit a postit. Nasákne Boží pravdou, která je nám dostupná  skrze  Slovo Boží a pročistí všechny duchovní průduchy,  abychom viděli a  slyšeli našeho velitele Krista.
    Vidíme, že nastala správná chvíle pro obnovení  nepřetržitých modliteb. Víme, že některá modlitební hnutí  již fungují.  Nejde nám o to konkurovat modlitebním domům  nebo modlitebním řetězům.  Naopak, usilujeme o propojení  modlitebních aktivit, aby modlitby  dosáhly větší účinnosti. Naší vizí je spustit modlitební  stráž, která  bude dostupná všem, kteří se chtějí modlit  za zemi a národ. Na několika  webových stránkách bude modlitební  strom. Tam lidé najdou modlitební  témata a na základě těchto  témat se budou se moci modlit, k čemu je  povede Duch Boží.  Někdo půjde po hlavním kmeni a jiný se bude zaměřovat  na  jednu oblast (větev, větvičku), ale důkladně. Kdo se nedokáže  modlit  za politiku, bude se moci modlit třeba za oblast školství,  nebo spásu  duší, nebo třeba za službu starým a nemocným.
    Na webovém serveru bude přístup ke  kalendáři,  do něhož se budou účastníci zapisovat. Hledáme  v každé skupině a sboru  kontaktní osobu, které bychom svěřili  heslo, a přes tyto koordinátory  by se mohli zapojit další  lidé. Jde o bezpečnost systému před  zneužitím. Modlitební  stráž je denominačně nezávislá, ale má záštitu  Křesťanské  misijní společnosti. Za modlitební témata a správu stráže ručí mobilizační tým ve složení Miloš Kačírek, Daniel  Skokan, Vít  Skála, Jiří Čihulka, František Pala a David  Loula.
   
    Svatý Jakub píše: Velkou moc  má vroucí  modlitba spravedlivého. (Jk 5,16b) Kéž bychom  tuto moc začali  uplatňovat, protože modlitba má větší  sílu než jaderné zbraně. Nepřináší  smrt, ale život!


www.modlitebnistraz.cz

 


Strana 6 z 39

Reklama

Banner

Anketa

Věříte , že Ježíš Kristus je Boží syn ?